شاعرانه

ای دیر بدست آمده بس زود برفتی آتش زدی اندر منو چون دود برفتی

دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست